آموزش رانندگی|آموزش امتحان افسر

آموزش رایگان رانندگی درون شهری و نکات امتحان افسر

توضیح تصویر

روش وارد شدن از فرعی به اصلی و از اصلی به فرعی

روش وارد شدن از خیابان فرعی یا کوچه به خیابان اصلی

برای وارد شدن از خیابان فرعی یا کوچه به خیابان اصلی حتما باید

ایست کامل کرد و صد متر زود تر راهنمای هر طرفی که قصد وارد

شدن به آن را داریم بزنیم. در خیابان یک طرفه راهنمای سمت

راست و برای خیابان های دو طرفه راهنمای هر طرفی که بخواهیم

برویم.فرمان را به سمتی که می خواهیم وارد شویم می چرخانیم

ماشین که در لاین سمت راست صاف شد فرمان را صاف می کنیم و

حرکت می کنیم.وقتی از فرعی بخواهیم به سمت چپ خیابان

دوطرفه برویم باید تا وسط خیابان رفته و روی لاین سمت راست

مسیرحرکت کنیم.

نکته: در چهار راه یا سه راه برای وارد شدن به خیابان دو طرفه

سمت چپ راهنمای پایین را زده و تا وسط چهارراه یا سه راه آمده و 

واردخیابان می شویم چون باید (سمت راست)باشیم

روش وارد شدن از خیابان اصلی به فرعی

برای وارد شدن ازخیابان اصلی به فرعی سمت راست درخیابانهای

یکطرفه و دو طرفه راهنمای راست(بالا) را زده کم کم سرعت را با

ترمزکم می کنیم و دنده را یک می کنیم و وارد فرعی می شویم

ماشین که صاف شد فرمان را بر می گردانیم در کوچه ها ی تنگ

کلاج را رها نمی کنیم وحالت نیم کلاج وارد کوچه می شویم و

ماشین که صاف شدفرمان را صاف کرده و کلاج را آرام رها می کنیم.

در خیابان های دوطرفه اگر بخواهیم وارد فرعی یا کوچه سمت چپ

بشویم راهنمای پایین سمت چپ را می زنیم و وسط خیابان به

طوریکه ماشین متمایل به سمت فرعی باشد می ایستیم تا ماشین

پشت سر بتواند از سمت راست ما عبور کند و از روبرو اگر ماشین

نیامد وارد فرعی می شویم البته با دنده ی یک و اگرماشین می آمد

صبر می کنیم تا خیابان خالی شود چون حق تقدم با خودرویی است

که مستقیم حرکت می کند.

روش وارد شدن از خیابان فرعی یا کوچه به خیابان اصلی

برای وارد شدن از خیابان فرعی یا کوچه به خیابان اصلی حتما باید

ایست کامل کرد و صد متر زود تر راهنمای هر طرفی که قصد وارد

شدن به آن را داریم بزنیم. در خیابان یک طرفه راهنمای سمت

راست و برای خیابان های دو طرفه راهنمای هر طرفی که بخواهیم

برویم.فرمان را به سمتی که می خواهیم وارد شویم می چرخانیم

ماشین که در لاین سمت راست صاف شد فرمان را صاف می کنیم و

حرکت می کنیم.وقتی از فرعی بخواهیم به سمت چپ خیابان

دوطرفه برویم باید تا وسط خیابان رفته و روی لاین سمت راست

مسیرحرکت کنیم.

نکته: در چهار راه یا سه راه برای وارد شدن به خیابان دو طرفه

سمت چپ راهنمای پایین را زده و تا وسط چهارراه یا سه راه آمده و 

واردخیابان می شویم چون باید (سمت راست)باشیم

روش وارد شدن از خیابان اصلی به فرعی

برای وارد شدن ازخیابان اصلی به فرعی سمت راست درخیابانهای

یکطرفه و دو طرفه راهنمای راست(بالا) را زده کم کم سرعت را با

ترمزکم می کنیم و دنده را یک می کنیم و وارد فرعی می شویم

ماشین که صاف شد فرمان را بر می گردانیم در کوچه ها ی تنگ

کلاج را رها نمی کنیم وحالت نیم کلاج وارد کوچه می شویم و

ماشین که صاف شدفرمان را صاف کرده و کلاج را آرام رها می کنیم.

در خیابان های دوطرفه اگر بخواهیم وارد فرعی یا کوچه سمت چپ

بشویم راهنمای پایین سمت چپ را می زنیم و وسط خیابان به

طوریکه ماشین متمایل به سمت فرعی باشد می ایستیم تا ماشین

پشت سر بتواند از سمت راست ما عبور کند و از روبرو اگر ماشین

نیامد وارد فرعی می شویم البته با دنده ی یک و اگرماشین می آمد

صبر می کنیم تا خیابان خالی شود چون حق تقدم با خودرویی است

که مستقیم حرکت می کند.

  • ۹۰
Designed By Erfan Powered by Bayan